hangzhou tianyuan yach Products co., Ltd

wa'-QoQ 'IH lIng Hal SeHmeH 10,000 sku qaSchoH 1996!

JuH > exhibition > 'a ghIH
vIghro' namwech pads
- Dec 27, 2016 -

yay' absorbers role laH chu' pads, Hutlh wab yIt tIvnIS, HochHom mup, absorb vIghro' pum vo' 'ab vaj wej rIQ vIghro' Sup tInwI' vo' jenwI' Daq. HeghDI' vIghro' mouse catch HeghDI' footsteps vIghro', role reduce laH maq namwech Ha'DIbaH chenchoH mouse ngeD wej vIghro' footsteps Qoy, ngeD wej nargh.

chopmeH: Qo'

veb: vIghro' whiskers