hangzhou tianyuan yach Products co., Ltd

wa'-QoQ 'IH lIng Hal SeHmeH 10,000 sku qaSchoH 1996!

JuH > exhibition > 'a ghIH
pong chorgh naQ nob
- Dec 27, 2016 -

puppy Sop vI'Iprup pIj puS nen Ha'DIbaH, muHIvtaHbogh nI' puj digestion puj poH'a', vaj qup ngI', So'meH ghur nob. 'ach le' attention 'e' amount nutrition nen Ha'DIbaH, ngI' poH cha'logh HoSchoH puppy, per wa' kilogram MIQ vaj ngaD nutrition leH smaller 'ach reH vu' SoHvaD. jotlhmeH Ha'DIbaH puppy Hoch poH pagh ngI', nob qechmeyDaj Huj rIn 'ach reH nIvbogh, ghaH, chorgh naQ qechmeyDaj Huj ideal vISop vIneH Saj Ha'DIbaH, Qapchu'. vaj Hoch poH ratlh DaSoppu' pa', Soj 'Iq, conversely, not mej nob amount 'ej stagnant, chaq qup.

chopmeH: Ha'DIbaH SeH

veb: SoHvaD poH